Noi vu Bac Ninh - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bộ - Sở - Ban ngành
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Đăng ngày 26 tháng 5 năm 2011
Thương hiệu: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Tên viết tắt: Noi vu Bac Ninh
Địa chỉ: Số 09 - Lý Thái Tổ - T.P Bắc Ninh
Địa phương: Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.823064
Fax: 0241.3825236
Email:
Website: http://www.bacninh.gov.vn
Giám đốc: Lê Đăng Hiển
Mobile: 0
Số lần xem: 2132 lần
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng tham mưu và giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về nội vụ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp; tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ.

1. Chức năng của Sở Nội vụ:

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng tham mưu và giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về nội vụ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp; tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ.

Sở Nội vụ chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ:

2.1. Trình UBND tỉnh các văn bản về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.2. Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.4. Giúp UBND tỉnh thực hiện công tác tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp.

2.4.1. Xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy của UBND huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cùng cấp.

2.4.2. Trình UBND tỉnh đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình UBND tỉnh, trình HĐND cùng cấp quyết định theo thẩm quyền.

2.4.3. Thẩm định và trình UBND tỉnh đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công để UBND tỉnh quyết định trên cơ sở quy hoạch và phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

2.4.4. Thẩm định và trình UBND tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn, các chi cục thuộc cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công thuộc UBND tỉnh quản lý;

2.4.5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn UBND huyện, thị xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã quản lý;

2.4.6. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định đề án thành lập, giải thể các doanh nghiệp Nhà nước theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

2.4.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành việc phân loại, xếp hạng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

2.5. Giúp UBND tỉnh thực hiện công tác tổ chức chính quyền các cấp.

2.5.1. Trình UBND tỉnh đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

2.5.2. Giúp UBND tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức và hoạt động bộ máy chính quyền các cấp; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức  và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử HĐND, bầu UBND và thực hiện các thủ tục thẩm định hồ sơ, kết quả bầu cử để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, hoặc Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

2.5.3. Giúp UBND tỉnh quản lý công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý Nhà nước, quản lý hành chính đối với đại biểu HĐND, thành viên UBND; tổ chức thống kê số lượng, chất lượng đại biểu HĐND, thành viên UBND các cấp để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2.6. Giúp UBND tỉnh quản lý công tác địa giới hành chính:

2.6.1. Triển khai thực hiện các nguyên tắc về quản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

2.6.2. Theo dõi, quản lý địa giới hành chính trong tỉnh; chuẩn bị các thủ tục đề nghị việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính, nâng cấp đô thị theo quy định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tại địa phương;

2.6.3. Giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính dưới cấp tỉnh;

2.6.4. Tổng hợp giúp UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề tranh chấp địa giới hành chính của tỉnh còn có ý kiến khác nhau;

2.6.5. Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, chỉ giới hành chính của tỉnh theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nội vụ.

2.7. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của tỉnh:

2.7.1. Xây dựng và trình UBND tỉnh các đề án: phân công, phân cấp quản lý  cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ, công chức cơ sở; chính sách chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ dân cử, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

2.7.2. Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh kế hoạch biên chế của địa phương để UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính trước khi báo cáo Bộ Nội vụ;

2.7.3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phương án giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp và UBND cấp huyện; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.7.4. Hướng dẫn quản lý biên chế đối với UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và chỉ tiêu biên chế của các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước giao kinh phí để thực hiện cơ chế khoán một số loại dịch vụ công hoặc giao kinh phí hoạt động bằng hình thức định mức chi theo khối lượng công việc;

2.7.5. Giúp UBND tỉnh quản lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, công chức dự bị; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ  công chức cấp xã, công chức dự bị, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra việc thi tuyển, bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức cấp xã;

2.7.6. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc quyết định theo phân cấp việc bố trí sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc diện UBND tỉnh quản lý;

2.7.7. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định về chức danh, tiêu chuẩn; tổ chức thi tuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức, xây dựng cơ cấu công chức trong các đơn vị thuộc tỉnh theo quy định.

2.8. Xây dựng và trình UBND tỉnh về chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

2.9.Thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của Hội, tổ chức phi Chính phủ trong tỉnh; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra và trình UBND tỉnh xử lý việc thực hiện điều lệ đối với hội, tổ chức phi Chính phủ.

2.10. Thực hiện hợp tác quốc tế về nội vụ và theo dõi các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

2.11. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2.12. Xây dựng kế hoạch đào tạo và quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND các cấp.

2.13. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức của các cơ quan trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.

2.14. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp; số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, làng, ấp, bản; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2.15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu và công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.

2.16. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức  các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác được giao.

2.17. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND tỉnh, Bộ Nội vụ.

2.18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định.

2.19. Quản lý tài chính tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và  phân cấp của UBND tỉnh.

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do UBND tỉnh giao.

  Các doanh nghiệp Bộ - Sở - Ban ngành khác
 
 • Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 6468 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (18/1/2012 - 8289 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (18/1/2012 - 7493 lần xem)
 •  
 • Thanh tra Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7261 lần xem)
 •  
 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (18/1/2012 - 7789 lần xem)
 •  
 • Sở Nội vụ Hải Phòng (18/1/2012 - 8312 lần xem)
 •  
 • Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng (18/1/2012 - 6908 lần xem)
 •  
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7517 lần xem)
 •  
 • Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 8559 lần xem)
 •  
 • Cục Hải quan Hải Phòng (18/1/2012 - 7066 lần xem)
 •  
 • Cục Thống kê Hải Phòng (18/1/2012 - 7973 lần xem)
 •  
 • Sở Tài chính Hải Phòng (18/1/2012 - 7446 lần xem)
 •  
 • Sở Y tế Hải Phòng (18/1/2012 - 6073 lần xem)
 •  
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hải Phòng (18/1/2012 - 6459 lần xem)
 •  
 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng (18/1/2012 - 6132 lần xem)
 •  
 • Sở Công Thương Hải Phòng (18/1/2012 - 4908 lần xem)
 •  
 • Sở Xây dựng Hải Phòng (18/1/2012 - 4689 lần xem)
 •  
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (18/1/2012 - 4976 lần xem)
 •  
 • Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4458 lần xem)
 •  
 • Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4601 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác